PRÁCE Z DOMOVA – HOME OFFICE
(ve spolupráci s AK Matzner et al)

Práci z domova nelze zaměstnanci nařídit, nutná je dohoda se zaměstnancem.

Uvedené plyne jednak z § 2 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, …, na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ a dále z § 317 zákoníku práce, kde je stanoveno „Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, …“

Vzhledem ke skutečnosti, že zákoník práce na obou místech odkazuje na dohodu, nelze zaměstnanci home office nařídit.

Nelze tak udělat ani vnitřním předpisem, ten může stanovit pouze podmínky výkonu práce z domova – např. komu může být home office umožněn, jak bude evidován výkon práce, zajištění podmínek BOZP, nastavení kontrolních mechanismů apod.

Písemná dohoda o práci z domova není zákonem vyžadována, ale s ohledem na poměrně strohou zákonnou úpravu tohoto institutu lze písemné dohodnutí podmínek home office určitě doporučit a v dohodě určit mimo jiné následující skutečnosti:

  • vhodné pracovní postupy, pracovní tempo či normy spotřeby práce (co se považuje za odpracovanou hodinu),
  • způsob kontroly plnění pracovních povinností,
  • místo, čas a způsob předávání výsledků práce,
  • zajištění dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně bezpečnostních přestávek,
  • zabezpečit přístup na místo výkonu práce v případě pracovního úrazu za účelem zjištění příčin úrazu,
  • režim kontroly stavu přidělených věcí, případně úpravu povinnosti vrátit je předčasně,
  • odměna za použití vlastních nástrojů, zařízení nebo jiných podobných věcí, je nutno upravit výši a podmínky poskytování náhrady za opotřebení těchto předmětů,

Současně je zaměstnance vhodné upozornit na skutečnosti, že při home office:

a) se na zaměstnance nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostní vlivy

b) zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy při jiných důležitých překážkách v práci dle § 199 odst. 2 či § 192 – s výjimkou svatby, úmrtí příbuzného či přestěhování

c) ani zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat za práci přesčas ani příplatek či náhrada mzdy za práci ve svátek